Privacy policy

Latest Update 30/09/2020

นโนบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สามารถดูรายละเอียดได้ตาม http://corporate.wacoal.co.th/privacy/policy_th.pdf นี้

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ Affiliate แคมเปญ มีรายละเอียด ดังนี้

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (โดยส่งข้อมูลผ่าน SMS หรือ อีเมล) , การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

2. ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าเจ้าของข้อมูลจะมีการถอนความยินยอม และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้ หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัทฯ และการใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และ/หรือเป็นไปเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1. 

3. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนหรือยกเลิกความยินยอม หรือขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผยการได้มา หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ เบอร์ Call Center 02-296-9979 หรืออีเมลมาที่ wacoalonline@gmail.com หรือยกเลิกด้วยตนเองผ่าน https://shopfb.wacoal.co.th

4. กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูล หรือขอถอนความยินยอม หรือยกเลิกความยินยอม เจ้าของข้อมูลจะไม่มีสถานะการเป็นสมาชิกหรือถูกยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ จะถูกเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยอย่างเหมาะสมตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

6. ข้าพเจ้ายืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ในขณะที่ให้ความยินยอมนี้

 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ หรือที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ