All blog

最新のアップデート 10/08/2022
Balancing Bra ป้องกันก่อนเป็น.......

Balancing Bra ป้องกันก่อนเป็น.......

  •  2022年4月8日

 

ป้องกันก่อนเป็น.......เช็คให้ชัวร์ รู้เท่าทันมะเร็งเต้านม
 

 


ชวนสาวๆ มาตรวจเช็คมะเร็งเต้านมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปี ขึ้นไป
ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการตรวจแมมโมแกรม (mammogram) ร่วมกับการทำอัลตราซาวน์ ประจำทุกปื จะช่วยตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกได้ และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้มากถึง 20%
 

 


วาโก้อยากให้คุณ...ห่างไกลมะเร็งเต้านม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

#WacoalThailand #WACOALWECARE