นโยบายความเป็นส่วนตัว

Wacoal Thailand (วาโก้)

วาโก้สวยให้สุด ใครก็หยุดไม่ได้-Don't Stop Me


นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโนบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สามารถดูรายละเอียดได้ตาม http://corporate.wacoal.co.th/privacy/policy_th.pdf นี้

ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ Affiliate แคมเปญ มีรายละเอียด ดังนี้

1. การเก็บรวมรวมข้อมูลข้างต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้และเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การซื้อขายสินค้า, การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (โดยส่งข้อมูลผ่าน SMS หรือ อีเมล) , การวิจัยตลาด, การวิเคราะห์ข้อมูล, การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการติดต่อสอบถามวิจัยเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

2. ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้จนกว่าเจ้าของข้อมูลจะมีการถอนความยินยอม และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกใช้ หรือเปิดเผยต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัทฯ และการใช้ หรือเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล และ/หรือเป็นไปเพื่อปฎิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 1. 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ไว้กับบริษัทฯ จะถูกเก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยอย่างเหมาะสมตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

4. เจ้าของข้อมูลมีสิทธิถอนหรือยกเลิกความยินยอม หรือขอรับสำเนาข้อมูล ขอให้เปิดเผยการได้มา หรือคัดค้านการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือขอให้ลบ ทำลาย ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูล หรือขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยติดต่อได้ที่ เบอร์ Call Center 02-296-9979 หรืออีเมลมาที่ wacoalonline@gmail.com หรือยกเลิกด้วยตนเองผ่าน https://shopfb.wacoal.co.th

5. กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูล หรือขอถอนความยินยอม หรือยกเลิกความยินยอม เจ้าของข้อมูลจะไม่มีสถานะการเป็นสมาชิกหรือถูกยกเลิกสถานะการเป็นสมาชิก

6. สมาชิกตกลงที่จะโพสต์รูปภาพสินค้าของบริษัทฯ และ/หรือใช้ข้อความบรรยายสินค้าตามวัตถุประสงค์ข้อ 1. โดยไม่นำรูปภาพสินค้าไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด และไม่ทำให้บริษัทฯ เสียหายหรือเสียชื่อเสียง หากสมาชิกได้มีการโพสต์รูปภาพหรือใช้ข้อความบรรยายเกินกว่าการใช้งานตามวัตถุประสงค์ข้อ 1. จนก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงต่อบริษัทฯ สมาชิกตกลงรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

7. สมาชิกยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ให้ไว้หรือมีอยู่ หรือที่บริษัทฯ ได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น และยินยอมให้ผู้รับข้อมูลจากบริษัทฯ เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัทฯ

8. สมาชิกยืนยันว่าได้บรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ และไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ในขณะที่ให้ความยินยอมนี้


ช่องทางติดต่อ

Wacoal Thailand (อาคาร 5)
132 ซอย เจริญราษฎร์ 7
แขวงบางโคล่, เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ, Thailand 10120
Map
GPS: 13.682975, 100.527166

ช่องทางติดต่ออื่น ๆ

เลือกภาษา